Програма за млечни овце

Изкуствено осветление през зимния сезон увеличава добив на мляко в млечните овце

Публикация на:

  1. Dairy  Sci. 91:4238 – 4243doi:10.3168/jds.2007-0918  © American Dairy Science Association, 2008.
  2. D. Morrissey, A. W. N. Cameron, and A. J. Tilbrook1 Department of Physiology, Monash University, Clayton, Victoria, 3800, Australia

Резюме.

В Австралия, е изследвано намаляване доставките на овче мляко през зимата. Млечни животни в помещения под светлина през зимата е проста техника за увеличаване на добив мляко. Проучихме 220 източни фризийски кръстоски овце съответно 50 primiparous и 170 multiparous.), родили през април до май 2007 г. (Късна есен за южното полукълбо) и са отбити от техните агнета в рамките на 24 часа от раждането и издоявани изключително от машина. Овцете са разделени според производството на мляко. Овце, произвеждащи  ≥ 1000 ml/d мляко бяха разделени на  2 групи.
    Първата група от овце, отглеждани в помещения с  дълъг ден излагане на светлина (16 часа на светлината). Втората група са държани на закрито под естествено намаляваща дължина на дневна светлина. Овцете са били поддържани при тези условия 8 седмици. Добива на мляко се измерва два пъти седмично, както и състояние на тегло. От подмножество на овце (N = 20 на група), са събрани проби за мляко, два пъти седмично при сутришно доене за измерване на липиди, протеини и лактоза в млякото.  Събрани са веднъж седмично кръвни проби за  да се измерят плазмените концентрации на пролактин. Средната дневна доходност на мляко бе анализирана като процент от добива на мляко преди експеримента. 

Методика

Общо 50 primiparous и 170 multiparous овце (състояща се от 34 бр. – втори паритет овце, 52 бр. – трети паритет овце, 45 бр. – четвърти път заченали овце, и 39 бр. –  пети път заченали овце) са проучени в този експеримент. Тези овце са част от едно самостоятелно  стадо кръстоски овце (50%  източно фризийците, и 50% предимно Dorset, Бял Съфолк, или и двете), използвани за търговска млечна продукция [Мередит (северна ширина 37 ° 51’0 „), Виктория, Австралия]. Овцете са родили 36,6 ± 1,7 d преди този експеримент, и овцете са били отбити от тяхната агнета в рамките на 1d от раждането и се доят изключително с машина.
Овцете са били доени в 05:00 и 17:00 часа всеки ден с чашки,  предоставящи 160 пулсации /мин в 60:40 съотношение с вакуум от 38 кРа. Този експеримент започна в понеделник, 7 май 2007 г., като всяка експериментална група се помещава в отделна плевня. Овцете са били хранени по желание (консумират около 2,8 кг/овца на ден) смес от фий сено, силаж, рапица, и ечемик (проектиран да бъде 16% CP), и при всяко доене, овце получи допълнително 250 грама от ечемик. Храната е приемана доброволна а теглото на овцете, и BCS са измервани веднъж седмично.

Всички животински процедури са проведени с предварителното институционална етично одобрение съгласно изискванията на австралийския Закон за предотвратяване на жестокост към животните от 1986 г. и Национален изследователски здравен и медицински Съвета, на Британската научна и промишлена научноизследователска организация, Австралийски съвет за научни изследвания Кодекс на добрите практики за грижите и използването на животни за научни цели народното здраве и медицински изследвания , 2004).

Резултати
Дневен млеконадой спрямо седмица [F (7, 1372) = 28,370].  на облъчени и [F (7, 1372) = 5,293, ]. на не облъчени овце.
Средният дневен добив на мляко е по-голям в овце подложени на дълго излагане на светлина, в сравнение с овце помещаващи се под естествено намаляване продължителността на деня по време на седмица от 2 до 8 на експеримента (Графика 1).

Към седмица 8 на експеримента, овце отглеждани по силата на дълго излагане на светлина, добиват е с 15,4% повече мляко, в сравнение с овце под естествено намаляване продължителността на деня.

Плазменни концентрации на пролактин [ng/ml; F (7, 266) = 10,596,  на облъчвани овце и  [F (7, 266) = 4,261] на не облъчени овце. Средните плазмени нивата на пролактина  при овце отглеждани под дълъг ден излагане на светлина (N = 20), в сравнение с овце, отглеждани под естествено намаляване на деня (N = 20) при седмица 6 (168 ± 27 ng/ml срещу 72 ± 19 ng/ml), седмица 7 (125 ± 28 ng/ml срещу 37 ± 7 ng/ml,), и при седмица 8 (132 ± 35 ng/ml срещу 31 ± 7 ng/ml) на експеримента (Графика 2).

Заключение
Ежедневното производство на мляко се увеличава след 2 седмично излагане на дълги  дни, които илюстрират стимулиращия ефект на излагане на светлина върху производството на мляко при Австралийска кръстоска овце. Плазмените концентрации на пролактин се увеличава 3 пъти, особено през последните 2 седмици на експеримента, докато състава на млякото не е било засегнато.
Тъй като излагането на светлина се променя по време на кърмене, ефект върху добив на мляко е вероятно се дължи на ефект върху galactopoiesis отколкото на mammogenesis. Възможно е по-голямо увеличение на производството на мляко да се постигне, ако бяха наложени дългите фотопериоди през време на напреднала бременност.

Close Menu