Програми за осветление

След като се запознахме в детайли с научните изследвания в областта на светлинното маниполиране на животните, нашата фирма направи два проекта за да потвърди на практика резултатите, посочени в научните проекти, час от които представяме в Програми за бройлери, Програми за млечни крави, Програми за млечни овце и Програми за млечни кози.

 Първият проект е в АГРИКО ООД, птицеферма за бройлери през 2012 година . Втория проект в РУМИМИЛК ООД в ферма за крави през 2013 година.

Проект за светлинно стимулиране на птици, порода ROSS 308

На 25,03,2012 година, във фермата за угояване на бройлери с. Горски Сеновец на фирма АГРИКО ЕООД, стартирахме проект за светлинно стимулиране при отглеждане на бройлери, порода Ross 308. За целта беше инсталирана светлинна инсталация в помещението, което престоеше да се зареди с еднодневни пилета. Програмата за осветление беше повторена от 13,07,2012 година.

Програма за осветление на млечни крави, с цел стимулиране добива на мляко.

На 01,10,2012 година, във ферма „Румкомилк ЕООД” с. Драгор община Пазарджик, беше стартирана програма за осветление на млечни крави порода Холщайн, с цел повишаване производството на мляко. За целта, в хале № 2 на фермата беше инсталирана осветителна система разработена от ИРА-Д ООД за осветление на крави. В съседство на хале №2 се намира хале №1, в което има също млечни крави от порода Холщайн, но там се използва не професионална осветителна система. Целта на проекта е да сравни получените резултати в двете халета и да анализира икономическия ефект от осветителната програма. През целия период на проекта, за всички крави от двете халета се спазва еднакъв режим на хранене и поене, режим на дневна разходка и ветеринарно обслужване.

Проект за светлинно стимулиране на птици порода ROSS 308

 

Въведение
На 25,03,2012 година, във фермата за угояване на бройлери с. Горски Сеновец на фирма АГРИКО ЕООД, стартирахме проект за светлинно стимулиране при отглеждане на бройлери щам Ross 308.
За целта беше инсталирана светлинна инсталация в помещението, което престоеше да се зареди с еднодневни пилета.
Програмата за осветление беше повторена от 13,07,2012 година.

Същност и цел на светлинната програма
В помещението беше инсталирана осветителна система, разработена от фирма ИРА-Д ООД. Осветителната система се състои от LED осветителни тела IR AL 1101 LED BG и блок BM AL IR1101 LED BG за автоматично управление на осветителните режими.
Използваната програма за осветление се състои от последователност на светлинни режими. Тази последователност се съобразява с възрастта на птиците и им въздейства чрез трите основни светлинни фактора:

1. Дължина на вълната: Използват се две дължини на светлинния спектър. Те имат за цел да развиват имунната система на птиците, изграждане на костно
двигателната система, стимулиране на растеж и производство на протеини и мускулна маса.

2. Интензитет на светлината: Редуващия се интензитет на светлината се отразява на увеличаване на брутното тегло на птиците, намаляване стреса и агресивността при птиците.


3. Накъсани светлинни периоди: Подобрява метаболизма и по-пълноценно усвояване на фураж, намаляване заболяванията при краката, намаляване на смъртността.

Получени резултати
За анализ на получените резултати се сравняват данните от хале №6, и резултатите от останалите 5 халета. По време на експеримента във всички халета се спазваше еднакъв режим на отглеждане: хранителна програма, вода, влага, температура, ветеринарно медицинско обслужване и др. Птиците в хале №6 бяха осветявани с предложената от нас програма за светлинно въздействие през време на угояването, а в другите халета се използва осветителна система с луминесцентни лампи PL11W.

Снимка №1

 

 

Таблица 2:     Електроенергията за осветление на една птица през целия период на отглеждане. Чрез използване на LED осветление, консумацията на електроенергия, спрямо осветление с луминесцентни PL 11W осветителни лампи, е намалена до 3 пъти.

2. Бележки на операторите:
– През целия период на отглеждане, птиците са спокойни, жизнени и много подвижни. Не се наблюдават болести по краката.
– Стадото се развива равномерно – снимка 1.
– Не е наблюдавана агресия между птиците.
– Смъртността рязко спада от 10-я ден, както е посочена на табл.3
Легенда:  „Карта на стадото” заснета на 31-я ден:                                                       първа колона – дата от /6,04 до 26,04,2012/,  втора колона – пореден ден /12-32/,  трета колона – умрели пилета , четвърта колона – убити пилета

Таблица №3

Програма за осветление на млечни крави, с цел стимулиране добива на мляко.

 

Въведение
На 01,10,2012 година, във ферма „Румкомилк ЕООД” с. Драгор община Пазарджик, беше стартирана програма за осветление на млечни крави порода Холщайн, с цел повишаване производството на мляко. За целта, в хале № 2 на фермата беше инсталирана осветителна система разработена от ИРА-Д ООД за осветление на крави. В съседство на хале №2 се намира хале №1, в което има също млечни крави от порода Холщайн, но там се използва не професионална осветителна система.
Целта на проекта е да сравни получените резултати в двете халета и да анализира икономическия ефект от осветителната програма.
През целия период на проекта, за всички крави от двете халета се спазва еднакъв режим на хранене и поене, режим на дневна разходка и ветеринарно обслужване.

Същност и цел на светлинната програма
В хале №2 беше инсталирана осветителна  система, разработена от фирма ИРА-Д ООД. Осветителната система се състои от LED осветителни тела    IR AL 121 LED R и блок BM AL IR121 LED R за автоматично управление на светлинните режими.
Използваната програма за осветление се състои от последователност на светлинни режими. Тази последователност се съобразява с възрастта на кравите, техния млечен или сух период, оплоденост и др.:

1. Фото период: В зависимост от възрастта, сух или млечен период, оплоденост на кравите, се избира дължината на фото периода / светла и тъмна част от денонощието /.

2. Интензитет на светлината: Интензитета на светлината се изчислява в такива стойности, че светлия период да се възприема от кравите като ден а тъмния като нощ.

3. Спектър на светлината: Програмата работи с два специално избрани спектъра на светлината.
Един от използваните спектри стимулира в кравите процеса на отделяне на мляко а другия подготвя кравите към нощна почивка, отпускане и пълно възстановяване на организма.

Получени резултати
1. Бележки на операторите:

– През целия период на проекта, кравите възприемаха спокойно допълнителната светлина.

– Нощния червен режим много бързо ги предразполага към почивка и това се отразява на тяхното пълноценно възстановяване.

– Осветените крави увеличиха добива на мляко спрямо не осветените крави със средно 2,5 литра на ден в период от един месец след стартиране на програмата.

– Не се наблюдава разлика в качеството на млякото при осветените крави.

2. Получени реални резултати
В таблица 1 е посочена разликата на среден добив на мляко от крава за ден в
осветеното хале №2, спрямо среден добив на мляко от крава в хале №1 с не
професионално осветление. Периода на наблюдение и анализ на резултатите е от месец Октомври до месец Декември 2012 година.

 Забележка:  В таб. №1 , поредни седмици 10 и 11 имаха много облачни дни. Това се отрази върху разликата на получената допълнително светлина и съответно в добива на мляко, което достигна до над 4 – 5 литра.

Таблица 1

Close Menu